Mình thả bầy cá đuôi kiếm trống ra hồ xây , 2 tuần đầu đánh đá như điên , có con chết , nhưng sau đó tự nhiên hòa đồng , không đánh nữa (?)