Chuyên Mục

Anh em góp ý bể em mới setup :)

Bể 90x45x45 mới tập cắm

Bể 1m sau 5 ngày setup

Bể mới set chiều 30

Bể của em

Tập chơi thủy sinh

Các anh thấy bể của em thế nào?

Mấy anh setup dùm e cái hồ thủy sinh dạng nhỏ với!

Layout bể tép mới sửa từ bể cũ nhà AQML