Trồng cây tre (cây trúc) làm cảnh

Cây tre (cây trúc) là những cây rất quên thuộc ở những vùng quê của Việt Nam, được trồng ở…

1 comment