(Xây dựng) – Về việc thanh toán hợp đồng thi công xây dựng công trình, Bộ Xây dựng có Công văn số 1668/BXD-KTXD, ngày 10/8/2016 trả lời Ban quản lý dự án 47 – Bộ Tổng tham mưu. Nội dung như sau:Ảnh minh họa.

Về nguyên tắc việc thanh toán, quyết toán hợp đồng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên và quy định của Nhà nước có liên quan. Trường hợp trong quá trình thi công, để đảm bảo các yếu tố về kinh tế, kỹ thuật, nhà thầu đề nghị điều chỉnh một số đoạn tuyến, được cấp có thẩm quyền cho phép, và nhà thầu cam kết sẽ chỉ thanh toán, quyết toán giá trị không vượt giá trị dự toán phần nền đường đã phê duyệt.

Thực tế giá trị khối lượng đào lớn hơn giá trị dự toán phần nền đường đã phê duyệt thì việc thanh toán giá trị tương ứng với giá trị dự toán phần nền đường đã phê duyệt như đề nghị của Ban quản lý dự án 47 tại văn bản số 585/DA47-TC1.

Đoan Trang